Շաբաթ, 05 Դեկտեմբեր 2020, 19:17Ողջույն Guest | Խումբ "Հյուրեր"

Կայքի մենյու
Փնտրել
Գլխավոր էջ » 2011 » Հունվար » 21
Դիտումներ: 592 | Ավելացրեց: karoline2010 | Ամսաթիվ: 21 Հունվար 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

ՙԵՍ ՈՒ­ԶՈՒՄ ԵԻ ՄԵՌ­ՆԵԼ...՚
ԼՈՒ­ՍԱՆ­ԿԱՐ­ՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԱԼԵ­ԿՈ­ԾԵ­ՑԻՆ ՈՂՋ ԱՇ­ԽԱՐ­ՀԸ


Լու­սան­կա­րիչ Նիկ Յու­տը լու­սա­նկա­րել է մի վի­ետ­նա­մա­ցի աղջ­նա­կի, որը փախ­չում էր պայ­թող նա­պալ­մե (դոն­դո­ղա­ձև բեն­զի­նով) ռում­բե­րից: Հենց այս լու­սան­կա­րը ստի­պեց աշ­խար­հին մտա­ծել Վի­ետ­նա­մի պա­տե­րազ­մի մա­սին: 1972 թվա­կա­նի հու­նիսի 8-ին ար­ված 9 տա­րե­կան Կիմ Ֆու­կի լու­սան­կա­րը նույն­պես ընդ­միշտ մնաց պատ­մու­թյան մեջ: Առա­ջին ան­գամ Կի­մը տե­սել է այս լու­սան­կա­րը 14 ամիս անց Սայ­գո­նի հի­վան­դա­նո­ցում, որ­տեղ նա բուժ­վում էր սար­սա­փե­լի այր­վածք­նե­րից: Կի­մը դեռ հի­շում է, թե ինչ­պես էր նա ռմբա­կո­ծու­թյան օրը փախ­չում իր եղ­բայր­նե­րից ու քույ­րե­րից, և չի կա­րո­ղա­նում մո­ռա­նալ ռում­բե­րի պայ­թյուն­նե­րի ձայ­նը: Ինչ-որ զին­վոր փոր­ձում էր օգ­նել վառ­վող աղջ­կան` նրա վրա ջուր լցնե­լով, սա­կայն դա ավե­լի ծան­րաց­րեց այր­վածք­նե­րը: Լու­սան­կա­րիչ Նիկ Յու­տ ... Կարդալ շարունակությունը »
Դիտումներ: 786 | Ավելացրեց: karoline2010 | Ամսաթիվ: 21 Հունվար 2011 | Մեկնաբանություններ (1)

ՎՆԱ­ՍԱ­ԿԱՐ  ՍՈ­ՎՈ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒՆ­ՆԵՐ


Թող­նել ծխե­լը, թե ...


Այո, ոչ ոք չի վի­ճում, որ ծխե­լը վնա­սա­կար և կոր­ծա­նիչ սո­վո­րու­թյուն է մեր օր­գա­նիզ­մի հա­մար: Եվ պետք է ասել, որ դրա­նից ազատ­վելն այն­քան էլ հեշտ չէ: Իհար­կե, ամե­նա­հեշտ բանն է կող­քից խոր­հուրդ տալ. ՙՄի՜ ծխիր՚:
Գո­յու­թյուն ու­նեն ծխե­լու դեմ պայ­քա­րի բազ­մա­թիվ մի­ջոց­ներ: Ոմանք սկսում են անխնա խմել տար­բեր հա­բեր ծխե­լու դեմ, ոմանք էլ ծխե­լու ցան­կու­թյան պա­հին կոն­ֆետ­ներ են ու­տում, իսկ մյուս­նե­րը թող­նում են ծխե­լը հա­նուն իրենց մտե­րիմ­նե­րի:
Մի­ջոց­նե­րը բազ­մա­զան են, սա­կայն` անի­մաստ: Հա­բե­րը չեն օգ­նում, կոն­ֆետ­նե­րը գի­րաց­նում են, իսկ հա­րա­զատ մար­դու հետ վե­ճից հե­տո կրկին առա­ջա­նում է ծխե­լու ցան­կու­թյու­ն:
Դուք չեք կա­րող թող­նել ծխե­լը հա­նուն ու­րի­շի: Մին­չև մարդն ին­քը չգի­տակ­ցի այդ սո­վո­րու­թյան ամ­բողջ չա­րի­ ... Կարդալ շարունակությունը »
Դիտումներ: 1876 | Ավելացրեց: karoline2010 | Ամսաթիվ: 21 Հունվար 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

ԿԵՂԾ  ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Գիտ­նա­կան­ներն  ապա­ցու­ցել են, որ այլ ան­ձանց գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի դի­տար­կում­նե­րը մարդ­կանց մոտ կա­րող են առա­ջաց­նել կա­յուն կեղծ հի­շո­ղու­թյուն­ներ, թե իբր ան­ցյա­լում իրենք են կա­տա­րել այդ գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը:
Նշվում է, որ սկզբում հոդ­վա­ծի հե­ղի­նակ­նե­րը մտա­դիր էին ու­սում­նա­սի­րել այն գոր­ծըն­թա­ցը, թե ինչ­պես է երև­ա­կա­յու­թյու­նը ազ­դում մար­դու հի­շո­ղու­թյուն­նե­րի ձև­ա­վոր­ման վրա: Սա­կայն նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րի ըն­թաց­քում գիտ­նա­կան­նե­րն անս­պա­սե­լի­ո­րեն հայտ­նա­բե­րել են, որ փոր­ձե­րի մաս­նա­կից­նե­րը, դի­տե­լով  կարճ տե­սա­հո­լո­վակ­ներ, 2 շա­բաթ անց հի­շում էին, որ իբր իրենք են կա­տա­րել այդ գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը, որոն­ցում օտար մար­դիկ պարզ գոր­ծո­ղու­թյուն­ներ էին կա­տա­րում` թա­փա­հա­րում էին շի­շը կամ խառ­նում էին խա­ղաթղ­թե­րը: Մինչ­դեռ այ ... Կարդալ շարունակությունը »
Դիտումներ: 716 | Ավելացրեց: karoline2010 | Ամսաթիվ: 21 Հունվար 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

Ո՞ՒՐ ԵՆ ՏԱ­ՆՈՒՄ ԵՐԱԶ­ՆԵ­ՐԸ

Հենց այն երազ­նե­րը, որոնք մենք հա­մա­րում ենք իրա­կա­նու­թյան ար­ձա­գանք: Ար­դյոք այդ իրա­կա­նու­թյու­նը մի­ա՞կն է, կամ էլ մենք իրա­կա­նում ար­դեն բազ­մա­թիվ այլ աշ­խարհ­նե­րում ենք ապ­րել:
 Ռո­բերտ Մոն­րոն` ամե­րի­կյան ռա­դի­ո­կա­յան­նե­րից մե­կի նախ­կին փոխ­նա­խա­գա­հը, 1947թ., երբ 32 տա­րե­կան էր, հիմ­նել էր իր սե­փա­կան ֆիր­ման, ստեղ­ծել էր ավե­լի քան 2 հա­զար ռա­դիո և հե­ռուս­տա­հա­ղոր­դում­ներ:
 Մի օր` 1958թ. գար­նա­նը, նրա հետ մի զար­մա­նա­լի դեպք պա­տա­հեց, որը կտրուկ փո­խեց նրա կյան­քը: Հետ­ճա­շյա հան­գիս­տը փո­խա­րին­վեց տհաճ, ցա­վա­լի զգա­ցու­մով. նրա մար­մի­նը սկսեց ուժ­գին ցնցվել: Շա­բաթ­նե­րի ըն­թաց­քում այդ ցնցում­նե­րը կրկնվում էին մի քա­նի ան­գամ: Մի գի­շեր ան­կող­նում Մոն­րոն պատ­կե­րաց­րեց, թե ինչ­պես է թռչում ճախ­րա­սա­վառ­նա­կով և հան­կարծ զգաց, ... Կարդալ շարունակությունը »
Դիտումներ: 593 | Ավելացրեց: karoline2010 | Ամսաթիվ: 21 Հունվար 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

ՌՈՒՍ ՖԻԶԻԿՈՍԸ ԲԱՑԱՀԱՅՏԵԼ Է ԲԱՐԵԲԵՐ ԿՐԱԿԻ ԳԱՂՏՆԻՔԸ

Սկսած աստ­վա­ծաշն­չյան ժա­մա­նակ­նե­րից` ողջ աշ­խար­հի մար­դիկ տե­սել են հրեշ­տակ­նե­րին: Վեր­ջին տա­րի­նե­րին ավե­լի շատ մար­դիկ են խո­սում այն մա­սին, որ շփման մեջ են մտել այդ յու­րա­հա­տուկ արա­րած­նե­րի հետ: Իսկ հի­մա` XXI դա­րի սկզբին, մենք բա­վա­կա­նին հա­ճախ ենք լսում հրեշ­տակ­նե­րի տե­սիլք­նե­րի մա­սին: 
Մի­ա­ցյալ Նա­հանգ­նե­րում անց­կաց­րած ազ­գա­յին հարց­ման ար­դյունքում պարզ­վել է, որ բնակ­չու­թյան 69%-ը հա­վա­տում է հրեշ­տակ­նե­րի գո­յու­թյա­նը, իսկ 32%-ը պատ­մել է իրենց հան­դիպ­ման մա­սին:

Երբ են հայտն­վում հրեշ­տակ­նե­րը
  Շատ մարդ­կանց կյան­քը փոխ­վում է այն բա­նից հե­տո, երբ նրանք հրեշ­տակ­նե­րի հետ հան­դի­պու­մը հա­մա­րում են Աստ­ծո նշան: Հա­ճախ հրեշ­տակ­նե­րի հետ հան­դի­պում­նե­րը կապ­ված են բժշկում­նե­րի հետ: Ստո­րև ներ­կա­յաց­վում են այն մարդ­կանց պատ­մու­թյուն­նե­րը, որոնք շփվել ե ... Կարդալ շարունակությունը »
Դիտումներ: 525 | Ավելացրեց: karoline2010 | Ամսաթիվ: 21 Հունվար 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

ՌՈՒՍ ՖԻԶԻԿՈՍԸ ԲԱՑԱՀԱՅՏԵԼ Է ԲԱՐԵԲԵՐ ԿՐԱԿԻ ԳԱՂՏՆԻՔԸ

Սկսած աստ­վա­ծաշն­չյան ժա­մա­նակ­նե­րից` ողջ աշ­խար­հի մար­դիկ տե­սել են հրեշ­տակ­նե­րին: Վեր­ջին տա­րի­նե­րին ավե­լի շատ մար­դիկ են խո­սում այն մա­սին, որ շփման մեջ են մտել այդ յու­րա­հա­տուկ արա­րած­նե­րի հետ: Իսկ հի­մա` XXI դա­րի սկզբին, մենք բա­վա­կա­նին հա­ճախ ենք լսում հրեշ­տակ­նե­րի տե­սիլք­նե­րի մա­սին: 
Մի­ա­ցյալ Նա­հանգ­նե­րում անց­կաց­րած ազ­գա­յին հարց­ման ար­դյունքում պարզ­վել է, որ բնակ­չու­թյան 69%-ը հա­վա­տում է հրեշ­տակ­նե­րի գո­յու­թյա­նը, իսկ 32%-ը պատ­մել է իրենց հան­դիպ­ման մա­սին:

Երբ են հայտն­վում հրեշ­տակ­նե­րը
  Շատ մարդ­կանց կյան­քը փոխ­վում է այն բա­նից հե­տո, երբ նրանք հրեշ­տակ­նե­րի հետ հան­դի­պու­մը հա­մա­րում են Աստ­ծո նշան: Հա­ճախ հրեշ­տակ­նե­րի հետ հան­դի­պում­նե­րը կապ­ված են բժշկում­նե­րի հետ: Ստո­րև ներ­կա­յաց­վում են այն մարդ­կանց պատ­մու­թյուն­նե­րը, որոնք շփվել են ... Կարդալ շարունակությունը »
Դիտումներ: 510 | Ավելացրեց: karoline2010 | Ամսաթիվ: 21 Հունվար 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

 ԱՀՐԵՇՏԱԿՆԵՐԻ ԱՌԵՂԾՎԱԾԸ

Սկսած աստ­վա­ծաշն­չյան ժա­մա­նակ­նե­րից` ողջ աշ­խար­հի մար­դիկ տե­սել են հրեշ­տակ­նե­րին: Վեր­ջին տա­րի­նե­րին ավե­լի շատ մար­դիկ են խո­սում այն մա­սին, որ շփման մեջ են մտել այդ յու­րա­հա­տուկ արա­րած­նե­րի հետ: Իսկ հի­մա` XXI դա­րի սկզբին, մենք բա­վա­կա­նին հա­ճախ ենք լսում հրեշ­տակ­նե­րի տե­սիլք­նե­րի մա­սին: 
Մի­ա­ցյալ Նա­հանգ­նե­րում անց­կաց­րած ազ­գա­յին հարց­ման ար­դյունքում պարզ­վել է, որ բնակ­չու­թյան 69%-ը հա­վա­տում է հրեշ­տակ­նե­րի գո­յու­թյա­նը, իսկ 32%-ը պատ­մել է իրենց հան­դիպ­ման մա­սին:

Երբ են հայտն­վում հրեշ­տակ­նե­րը
  Շատ մարդ­կանց կյան­քը փոխ­վում է այն բա­նից հե­տո, երբ նրանք հրեշ­տակ­նե­րի հետ հան­դի­պու­մը հա­մա­րում են Աստ­ծո նշան: Հա­ճախ հրեշ­տակ­նե­րի հետ հան­դի­պում­նե­րը կապ ... Կարդալ շարունակությունը »
Դիտումներ: 743 | Ավելացրեց: karoline2010 | Ամսաթիվ: 21 Հունվար 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՎԱՐԴԵՐԵՍՅԱՆԸ ՎԱՐԴԱՆ ՓԱՓԱԶՅԱՆԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲ

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան ազ­գա­յին ար­խի­վում պահ­պան­վող հայ բե­մի մեծ վար­պետ Վահ­րամ Փա­փա­զյա­նի անձ­նա­կան ար­խի­վա­յին ֆոն­դի փաս­տաթղ­թե­րում կա մի հոդ­ված, ուր նա անդ­րա­դար­ձել է հայ թատ­րո­նի ճա­նաչ­ված դեմ­քե­րից մե­կի` Վար­դու­հի Վար­դե­րե­սյա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան գոր­ծու­նե­ու­թյա­նը:
ՙՃա­պուկ ու բարձ­րա­հա­սակ այս դե­րա­սա­նու­հին ար­դա­րաց­նում է իր հոր­ջոր­ջու­մը մի­այն իր ժպի­տով ու մեղ­մօ­րոր ձայ­նով` պա­հե­լով միշտ իր սև աչ­քե­րի խոր­քում իր չար­քաշ ման­կու­թյան հա­մա­կերպ­վող դառ­նու­թյու­նը, որը մոտ ան­ցյա­լի ժա­մա­նակ­նե­րի ար­տա­ցո­լումն է և որ Թուր­քի­ա­յից Ռու­մի­նիա գաղ­թած իր ծնող­նե­րից ժա­ռանգ է մնա­ցել Վար­դու­հուն իր ծնած օրե­րից:
Ամե­նազ­գաստ և խե­լա­ցի դե­րա­սա­նու­հին է նա այ­սօր մե­զա­նում: Անսպա­սե­լի պոռթ­կում­նե­րով և հա­ճախ քմա­հաճ կա­մա­կո­րու­թյամբ հա­րուստ այդ աղ­ջի­կը հան­դի­պեց ինձ առա­ջին ... Կարդալ շարունակությունը »
Դիտումներ: 638 | Ավելացրեց: karoline2010 | Ամսաթիվ: 21 Հունվար 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

ԱՐԱՔՍԻԱ ԳՅՈՒԼԶԱԴՅԱՆ.«ՍԻՐԵՑԻ` ԱԹՈՌՆԵՐՍ ՏԱՐԱՆ»

Սի­րե­լի ըն­թեր­ցող, Ձեր ու­շադ­րու­թյանն եմ ցան­կա­նում ներ­կա­յաց­նել մի դրվագ եր­կու հսկա­նե­րի` Ավե­տիք Իսա­հա­կյա­նի և Արաք­սյա Գյուլ­զա­դյա­նի կյան­քից, որն ինձ պատ­մել է սիր­ված երգ­չու­հու դուստ­րը` Դո­նա­րա Գյուլ­զա­դյա­նը (իր մահ­կա­նա­ցուն կնքե­լուց ըն­դա­մե­նը ութ օր առաջ), իմ շատ մտե­րիմ ըն­կե­րու­հին, մարդ` մե­ծա­տա­ռով:

–  Դո­նա­րա ջան, մեր մե­ծե­րից ու՞մ հետ է մտեր­մա­կան կա­պե­րի մեջ եղել մայ­րիկդ` Արաք­սյա Գյուլ­զա­դյա­նը:
–  Դե­րա­սա­նու­հի Հաս­մի­կի, Ավե­տիք Իսա­հա­կյա­նի, նրա որ­դու` Վի­գե­նի գե­ղեց­կու­հի կնոջ` Բել­լա­յի, Շի­րա­զի, Գո­հար Գաս­պա­րյա­նի, Սիլ­վա Կա­պու­տի­կյա­նի, Ֆրուն­զիկ Մկրտչյա­նի, աշուղ Շա­հե­նի, հայ ռո­ման­սի նա­հա­պետ Ռո­մա­նոս Մե­լի­քյա­նի, Վա­նուշ Խա­նա­մի­րյա­նի, Հրա­չյա Ներ­սի­սյա­նի, նրա որ­դու` Լև­ո­նի և շատ-շա­տե­րի հետ:
–  Կպատ­մե՞ ... Կարդալ շարունակությունը »
Դիտումներ: 2081 | Ավելացրեց: karoline2010 | Ամսաթիվ: 21 Հունվար 2011 | Մեկնաբանություններ (1)

Օրացույց
«  Հունվար 2011  »
ԵրկԵրքՉորՀնգՈւրբՇաբԿիր
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Արխիվ
Copyright Menua © 2020
Ստեղծել անվճար կայք с uCoz